Stationer

Stationer

Nyckelfärdiga ställverk och transformatorstationer direkt anpassade för uppdraget. På våra huvudetableringar i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Lund ritar, konstruerar och bygger Craftor egna produkter för stationsentreprenader och ställverksbyggen. Det ger inte bara korta ledtider, utan också en unikt anpassad produkt med lång livslängd, hög verkningsgrad och bra kvalitet som gör att Sverige kan fortsätta att växa. 

På uppdrag av elnätsägarna bygger vi nya anläggningar och renoverar gamla – Craftors produkter säkerställer hög leveranssäkerhet och bättre elkvalitet för bästa effektivitet. Vi genomför allt från stora totalentreprenader där rå mark förvandlas till högeffektiva och moderna GIS/AIS ställverk som levereras turn-key, till mindre ombyggnationer i komplexa redan befintliga anläggningar. Vår stationsavdelning arbetar i spänningsnivå från 10kV-400kV.  

Inom företaget finns lång erfarenhet av kompletta och nyckelfärdiga ställverk och transformatorstationer som vi bygger och levererar i egen regi. Det innebär att vi ansvarar för hela projektet från förstudie och konstruktion till mark- och byggnadsarbeten samt verifiering och provning – därmed höjer vi såväl leveranssäkerhet som kvalitet. Med kompetensen inom företaget minimeras riskerna för yttre faktorer som kan försena projektet eller försämra resultatet.

Tillsammans med våra kolleger inom transmissionslinjer konstruerar och bygger vi också de inledningsspann som krävs för att ansluta anläggningen i det befintliga kraftnätet.