Craftor

I rollen som elkraftsentreprenör bidrar Craftor idag till den gröna omställningen genom att möjliggöra elektrifieringen av samhället. Samtidigt driver vi stora projekt som kräver material i form av kablar, stål och betong, samt dieseldrivna maskiner för markarbeten och transporter. För att kunna sätta in rätt åtgärd där den gör störst skillnad behöver vi kunna mäta, följa upp och beräkna våra CO2-utsläpp.

Craftor har sedan 2022 mätt sina direkta och energirelaterade utsläpp enligt den globala standarden Greenhouse gas Protocol (GHG). Enligt GHG mättes utsläppen som uppstår från Craftors direkta verksamhet genom det bränsle som förbrukas (även kallat Scope 1), utsläppen från förbrukning av energi (Scope 2), samt de indirekta utsläppen som uppkommer längs hela värdekedjan (Scope 3). Till hållbarhetsrapporteringen har data från Craftors egen verksamhet samlats in till Scope 1 och 2. Till Scope 3 har data från Craftors inköpta varor och tjänster beräknats baserat på både spenddata (kostnaden för inköpta varor och tjänster) och specifika utsläppssiffror på inköpta varor, tjänster och aktiviteter.

Craftors som entreprenör har ingen egen produktion av varor eller industriverksamhet. Därför har vi relativt små utsläpp i Scope 1. Likaså är utsläppen från Scope 2, alltså från den energi i form av el, värme och kyla som förbrukas på våra anläggningar och kontor väldigt små. Majoriteten av Craftors utsläpp, hela 98%, uppkommer på andra ställen längs vår värdekedja. Den absolut största delen härstammar från de varor och tjänster som vi köper in av andra leverantörer, men även till viss del från vårt avfall, upphandlade transporter, användning av sålda produkter (läckage av SF6-gas i ställverk) och tjänsteresor.

Scope 3KategoriTon CO2e
3.1 Inköpta varor och tjänster29 990
3.2 Kapitalvaror21
3.3 Bränsle- och energirelaterade aktiviteter279
3.4 Uppströms transporter och distribution234
3.5 Avfallshantering i den egna verksamheten22
3.6 Tjänsteresor85
3.11 Användning av sålda produkter1 773
Totalt32 404

Craftors utsläpp i Scope 3 uppgick till totalt 32 400 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) under 2023. Av dessa 32 400 ton härstammar 29 990 ton, alltså 93%, från våra inköpta varor och tjänster. Tittar man närmare på vad som inkluderas i den kategorin blir det tydligt att inköpen av kabel, ledningar, elartiklar och elnätstillbehör är Craftors absolut största utsläppskälla. Efter det kommer markarbeten, vilket innefattar moment som ofta kräver dieseldrivna maskiner så som schaktning, grävarbete och grundförstärkning. Inköp av järn och stål, sen betong hamnar på tredje och fjärde plats över de största utsläppskällorna.

Enligt Eledas hållbarhetsrapport 2023 var de största utsläppskällorna för samtliga plattformsbolag inköp av asfalt, stål, betong och transporter. Craftors utsläpp liknar till viss del de andra infrastrukturbolagen, men eftersom kablar och ledningar ofta innehåller stora mängder polyeten och aluminium som är utsläppsintensiva att producera skiljer det sig något åt.

Scope 3KategoriInköpskategoriTon CO2e
 3.1 Inköpta varor och tjänsterElartiklar, Elnät, tillbehör kablar, kabel och ledning15 190
 Byggnadsarbete, Mark och VA-arbeten9 225
 Järn och stål2 874
 Betong och betongleverantörstjänster1 056
 Övriga byggtjänster (bodar, hyra av maskiner, arbetstimmar)967
 Övriga affärstjänster (konsulttjänster osv.)185
 Transportör (schaktmassor, material, TA-utrustning)157
 Motorfordonstjänster (försäljning, underhåll och reparation)130
 Övriga industri- och byggförnödenheter (övrigt byggmaterial)48
 Arbetskläder40
 Pensionstjänster21
 Kabelstegar och kabelrännor20
 Fästmaterial, el (kabelhållare, kopplingsmaterial osv.)16
 Infästning, verktyg (skruv, nit, rundbricka, plugg osv.)11
 Personligt skydd (handskar, hjälmar, hörselskydd, glasögon)9
 Belysningsarmaturer (strålkastare, glödlampor osv)8
 Detaljhandelstjänster av drivmedel (biltvätt, verktyg, tillbehör)3

Under 2024 kommer arbetet med att förbättra datakvaliteten för beräkningarna i GHG att fortsätta. Genom att samarbeta med leverantörer kan vi få ut mer exakta data på vilka typer av kablar, ledningar, betong m.m. som är mest utsläppsdrivande, samt vilka mer miljövänliga alternativ som finns för våra vanligaste inköpskategorier.