Craftor

Hållbarhet

Elektrifiering av samhället är en viktig pusselbit i omställningen mot ett koldioxidneutralt samhälle. Men utbyggnaden av vårt elnät kräver också resurser i form av material och bränsle, exempelvis vid användandet av arbetsfordon och transporter. Vi på Craftor vill bidra till en förändring av branschen. Vi vill hitta nya, smartare lösningar för att minimera klimat- och miljöpåverkan samtidigt som vi bibehåller den positiva påverkan vår verksamhet har.

Grunden för Craftors hållbarhetsarbete utgörs av vårt hållbarhetsramverk. Ramverket är indelat i fyra fokusområden: Medarbetare, Klimat och resurser, Etik och ansvar i leverantörsled samt Samarbete och samhällsansvar. Det är inom dessa områden vi har störst påverkan eller möjlighet att påverka vår omgivning i positiv riktning. För varje område finns långsiktiga, övergripande mål samt mål och aktiviteter för innevarande år för att säkerställa att vi rör oss i rätt riktning (se Hållbarhetsmål).

Medarbetare

Klimat och resurser

Etik och ansvar i leverantörsled

Samarbete och samhällsansvar

Alla på Craftor är delaktiga i hållbarhetsarbetet och vi utvecklar vårt hållbarhetsarbete kontinuerligt för att skapa ett så stort värde som möjligt. Som en kraftentreprenör som projekterar och bygger ut Sveriges elnät bidrar vi till omställningen till ett fossilfritt samhälle genom att bedriva vår verksamhet. Men med tanke på hur mycket elnätet behöver byggas ut framöver ser vi hur viktigt det är att vi i branschen arbetar med hur vi bygger samt vilka material och produkter vi använder. Det är ett viktigt led i att minska vår och hela branschens klimatpåverkan. Craftors fokus ligger på att, tillsammans med våra kunder och leverantörer, hitta och/eller arbeta fram alternativa, mer klimatanpassade arbetssätt, tjänster, produkter och material. Syftet är att minimera negativ påverkan från vår verksamhet samtidigt som vi behåller och förstärker den positiva påverkan vi har.

För mer information

Kontakta mig gärna gällande frågor om Hållbarhet.

Kontakta emma.nolte@craftor.se

Emma_Nolte-427x640-removebg-preview

Emma Nolte
Hållbarhetschef