Craftor

Hållbarhetsmål

Vi har långsiktiga, övergripande mål för respektive fokusområde i vårt hållbarhetsramverk. Alla mål är nedbrutna på årsbasis med tillhörande handlingsplaner.


Våra övergripande mål är:

Medarbetare

  • Craftor har branschens bästa arbetsmiljö och hos oss sker inga arbetsplatsolyckor

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi arbetar aktivt för att bibehålla vår informella och entreprenörsdrivna företagskultur som präglas av omtanke för varandra. För 2024 har vi satt ytterligare fokus på riskobservationer samt personalens välmående.


Klimat och resurser

  • Halverad klimatpåverkan till 2030 samt gå mot netto noll utsläpp 2045
  • 100% cirkulära materialflöden 2045

Craftor har kartlagt klimatpåverkan från vår egen verksamhet och hade som mål att minska den med 5% under 2023, bland annat genom ökad användning av bränslet HVO100 istället för diesel samt övergång till förnybar el. Vi minskade scope 1 och 2 med närmare 11% under 2023 jämfört med 2022. För 2024 har vi målsatt en fortsatt minskning. Vi kartlade även klimatpåverkan i vår värdekedja under 2023 för att framåt kunna fokusera på en minskning av företagets klimatpåverkan både uppströms och nedströms. Under 2024 kommer vi fokusera på att utbilda både internt och externt kring vilka hållbara alternativ som finns i våra projekt för att påbörja vår förändringsresa.


Etik och ansvar i leverantörsled

  • Craftor agerar i enighet med våra etiska riktlinjer och bidrar till en värdekedja där verksamheten bedrivs enligt sunda arbetsvillkor och på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt

Baserat på våra utförliga etiska principer och i dialog med våra leverantörer vill vi bidra till en bransch med sunda arbetsvillkor och lägre miljöpåverkan. .  För 2024 har vi ett ökat fokus på hållbarhet i våra revisioner i leverantörsledet.


Samarbete och samhällsansvar

  • I dialog med våra kunder och leverantörer bidrar vi till ett långsiktigt hållbart elnät i Sverige

Vi vet att vi inte har rådighet över alla delar i vår värdekedja men vi är övertygade om att det är genom att arbeta tillsammans som vi kan göra störst skillnad. Vi måste hjälpas åt att göra vårt bästa för att tillsammans skapa en så stor samhällsnytta som möjligt. För 2024 har vi bland annat satt som mål att vi ska, i minst ett samarbete per prioriterad kund, hitta nya arbetssätt och metoder för ökad positiv miljöpåverkan och/eller minskad klimatpåverkan.

För mer information

Kontakta mig gärna gällande frågor om Hållbarhet.

Kontakta emma.nolte@craftor.se

Emma_Nolte-427x640-removebg-preview

Emma Nolte
Hållbarhetschef