Craftor

craftor-logo-invert[1]

Hållbarhetsmål

Vi har långsiktiga, övergripande mål för respektive fokusområde i vårt hållbarhetsramverk. Alla mål är nedbrutna på årsbasis med tillhörande handlingsplaner.


Våra övergripande mål är:

Medarbetare

  • Craftor har branschens bästa arbetsmiljö och hos oss sker inga arbetsplatsolyckor

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi arbetar aktivt för att bibehålla vår informella och entreprenörsdrivna företagskultur som präglas av omtanke för varandra.


Klimat och resurser

  • Halverad klimatpåverkan till 2030 samt gå mot netto noll utsläpp 2045
  • 100% cirkulära materialflöden 2045

Craftor har kartlagt och målsatt en minskning av klimatpåverkan från vår egna verksamhet med 5% under 2023. Vi kartlägger även klimatpåverkan i vår värdekedja under 2023 för att framåt fokusera på en minskning av företagets klimatpåverkan i hela värdekedjan.


Etik och ansvar i leverantörsled

  • Craftor agerar i enighet med våra etiska riktlinjer och bidrar till en värdekedja där verksamheten bedrivs enligt sunda arbetsvillkor och på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt

Baserat på våra utförliga etiska principer och i dialog med våra leverantörer vill vi bidra till en bransch med sunda arbetsvillkor och lägre miljöpåverkan.


Samarbete och samhällsansvar

  • I dialog med våra kunder och leverantörer bidrar vi till ett långsiktigt hållbart elnät i Sverige

Vi vet att vi inte har rådighet över alla delar i vår värdekedja men vi är övertygade om att det är genom att arbeta tillsammans som vi kan göra störst skillnad. Vi måste hjälpas åt att göra vårt bästa för att tillsammans skapa en så stor samhällsnytta som möjligt.

För mer information

Kontakta mig gärna gällande frågor om Hållbarhet.

Kontakta emma.nolte@craftor.se

Emma_Nolte-427x640-removebg-preview

Emma Nolte
Hållbarhetschef